המסמכים הדרושים לצורך הוצאת אישור עקרוני למשכנתא
המסמכים הדרושים לצורך הוצאת אישור עקרוני למשכנתא
  • תעודת זהות:
          צילום תעודת זהות כולל ספח פתוח של כל אחד מהלווים. במידה ויש ערבים בהלוואה גם את תעודת הזהות שלהם.
 
  • אישורים על הכנסות: 
  • צילום 3 תלושי שכר אחרונים, במידה ויש בונוסים שנתיים יש לצרף מסמכים התומכים בכך
  • העתק שומת מס אחרונה + אישור רו"ח על שנת המס הנוכחית.
 
  • הכנסות נוספות:
         שכר דירה: במידה ויש נכס נוסף בבעלות יש לצרף חוזה שכירות בתוקף
         ביטוח לאומי: מכתב מהביטוח לאומי המאשר קבלת הקצבה
         דמי מזונות: הסכם מבית המשפט
 
  • תדפיסי עו"ש:
         תדפיס עו"ש 3 חודשים מכל בנק בו אתם מנהלים חשבון
 
  • התחייבויות:
         משכנתא קיימת: הוצאת דו"ח יתרות למשכנתא קיימת
  • דו"ח מצב של כל הלוואה, יתרה לסילוק, סכום המשולם כל חודש, תאריך התחלת ההלוואה ותאריך סיום ההלוואה.
 
                                                                                **** ייתכנו בקשות למסמכים נוספים עפ"י הצורך של הבנק ***
 

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק